Privacyverklaring

Persoonsgegevens die SB Horsemanship verwerkt

SB Horsemanship neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en wil jou graag informeren over wat wij met jouw gegevens doen.

Een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaan
 • E-mail adres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als één van de grondslagen van onze rechtsorde. Iedereen heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn of haar persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waarom SB Horsemanship deze gegevens nodig heeft

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en SB Horsemanship;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het verzenden van de nieuwsbrief (één maal per week);
 • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en diensten;
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening;
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

SB Horsemanship zal deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is.

Delen met anderen

SB Horsemanship verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde je te interesseren voor onze producten en diensten, kun je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dien je te sturen naar info@sbhorsemanship.be.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Beveiliging

SB Horsemanship neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sbhorsemanship.be.